Przejdź do treści

O fundacji

 Muzułmańska fundacja na rzecz Edukacji i Integracji została powołana w odpowiedzi na narastające potrzeby społeczności muzułmańskiej w Polsce w zakresie edukacji i integracji dzieci i młodzieży  z zachowaniem tożsamości muzułmańskiej. 

Cele Fundacji są następujące:
1.Działania na rzecz utworzenia i funkcjonowania centrum edukacji i integracji – przedszkole, szkoła, ośrodek kultury 
2. Wsparcie dzieci i młodzieży w procesie edukacji i nauki na etapie przedszkola i szkoły, pomoc
stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wymiana międzynarodowa młodzieży,
uczniów i studentów.
3. Działalność w zakresie wspieraniu nauki i recytacji Koranu oraz języka arabskiego .
4.Inicjowanie i prowadzenie różnych form działalność kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, religijnej
we współpracy z organizacjami administracji rządowej i samorządowej na szczeblu krajowym i
międzynarodowym, promocja i wspieranie wolontariatu oraz innych form zaangażowania
społecznego.
5.Wspieranie integracji społecznej w Polsce w tym integracji i adaptacji muzułmanów, którzy wybrali
Rzeczpospolitą Polskę jako stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania lub pobytu.
6.Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących i w trudnej sytuacji życiowej.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  1. Budowę Centrum Edukacji i Integracji 
  2. Kongres muzułmańskiej rodziny 
  3. Do chwili otwarcie Centrum Edukacji i Integracji, współpracujemy z placówkami oświatowymi w celu wsparcia finansowego  dzieci i młodzieży z rodzin muzułmańskich  w procesie edukacji i nauki na etapie przedszkola i szkoły