About 1

Prayer Times

Donations

Ramadan

O fundacji

Muzułmańska fundacja na rzecz Edukacji i Integracji
została powołana w odpowiedzi na narastające potrzeby społecznoścí muzułmańskiej w Polsce wzakresie edukacji i integracji dzieci i mlodzieży z zachowaniem tożsamości muzulmańskiej.
Cele Fundacji są następujące:
1.Działania na rzecz utworzenia i funkcjonowania centrum edukacji i integracji – przedszkole, szkoła, ośrodek kultury
2. Wsparcie dzieci i młodzieży w procesie edukacji i nauki na etapie przedszkola i szkoły, pomoc
stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wymiana międzynarodowa młodzieży,
uczniów i studentów.
3.Działalność w zakresie wspieraniu nauki i recytacji Koranu oraz języka arabskiego .
4.Inicjowanie i prowadzenie różnych form działalność kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, religijnejwe współpracy z organizacjami administracji rządowej i samorządowej na szczeblu krajowym i
międzynarodowym, promocja i wspieranie wolontariatu oraz innych form zaangażowania
społecznego.
5.Wspieranie integracji społecznej w Polsce w tym integracji i adaptacji muzułmanów, którzy wybraliRzeczpospolitą Polskę jako stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania lub pobytu
6.Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących i w trudnej sytuacji życiowej.
Nasze cele realizujemy poprzez:
1. Budowę Centrum Edukacji i Integracji
2. Kongres muzuimańskiej rodziny
3. Do chwili otwarcie Centrum Edukacji i Integracji, współpracujemy z placówkami oświatowymi w celu wsparcia finansowego dzieci i młodziezy z rodzin
muzułmańskich wprocesie edukacji i nauki na etapie przedszkola i szkoly

Miejsce dla Ciebie

Nasze Centrum Islamskie szczyci się swoim różnorodnym dziedzictwem, otwartością, zaangażowaniem obywatelskim i budowaniem społeczności. Dowiedz się, co nas motywuje – nasze podejście do islamu i nasza definicja polskiej tożsamości muzułmańskiej, a to wszystko kształtuje charakter naszej społeczności.

Our Board

Amir Seif

Secretary

Haris Nader

Board Member

Abdul Mustafa

Board Member